นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 หลักสูตรโรงเรียนบ้านหัวฝายพุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective)

๑.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  เป็นผู้นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen)

๒.      เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality

 System  Management)  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง

๓.      เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle  Class standard)

๔.      เพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหัวฝายเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

๓. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑.      นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒.    โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๓.     นักเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๔.      บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

๕.      โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามและแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 

 หลากหลาย

๖.      โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา

Comments