ประวัติโรงเรียน

     สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา    

.ข้อมูลพื้นฐาน

·        ที่ตั้ง

               โรงเรียนเครือข่ายเรียนรวมท่านาฝาย ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย เลขที่  ๒๑๕  หมู่ที่  ๒        บ้านหัวฝาย  ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นหมายเลข ๒๐๐๙ ถนนภูบ่อบิด-ห้วยพอด ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  การคมนาคมเป็นถนนลาดยางใช้งานได้ตลอดทั้งปี

·        ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเครือข่ายเรียนรวมท่านาฝาย

ท่า...หมายถึง     โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง

นา...หมายถึง     โรงเรียนบ้านนาบอน

ฝาย...หมายถึง    โรงเรียนบ้านหัวฝาย

          โรงเรียนเครือข่ายเรียนรวมท่านาฝาย เป็นการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดที่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น –ปัญหาด้านงบประมาณ –ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ –ปัญหาด้านตัวผู้เรียน และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียนต่ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว และสนองนโยบายของ สพฐ. และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  คณะครู คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดทั้งผู้บริหารการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  โดยการนำของ ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เลย คือ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายวิรัตน์ พุทธทองศรี ได้ประชุมชี้แจง ทำข้อตกลงร่วมกัน ( MOU ) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนท่าข้ามโพนสว่าง และโรงเรียนบ้านหัวฝาย ให้ โรงเรียนทั้งสามโรงเรียนเป็นเครือข่ายเรียนร่วม โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเครือข่ายเรียนรวม “ท่านาฝาย” ใช้โรงเรียนบ้านหัวฝายเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่างและ โรงเรียนบ้านนาบอนเดินทางโดยใช้รถรับส่งนักเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ สนับสนุน

          ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลจากการเรียนรวม ทำให้มีครูเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ คน สอนครบทุกชั้น นักเรียนเพิ่มขึ้นรวมกันแล้วมีนักเรียน ๖๒ คน แบ่งเป็น ชาย ๓๕ คน หญิง ๒๗ คน ผู้บริหาร ๑ คน พนักงานบริการ ๒ คน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติม โรงอาหาร รวมทั้งติดตั้ง Wifi ความเร็วสูง จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ๓ เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ทำให้การบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่ายทั้งสามโรงเรียนมีบริบทที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง เต็มศักยภาพ

·        สภาพทางเศรษฐกิจ

โรงเรียนเครือข่ายเรียนรวมท่านาฝาย  มีลักษณะเป็นหมู่บ้านในชนบท ผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตและความเป็นอยู่ปานกลางถึงยากจน  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๕๐,๐๐๐  บาท จำนวนครัวเรือน  ๑๕๗ ครัวเรือน  เฉลี่ยต่อครอบครัว คือ  ๓ คน มีประชากรประมาณ ๘๖๒ คน  ชาย  ๔๑๑  คน  หญิง  ๔๕๑  คน  อาชีพหลักดั้งเดิม คือ อาชีพทำการเกษตร ได้แก่  การทำไร่ข้าวโพด   และอาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเหมาะสมของสภาพทางภูมิศาสตร์  ซึ่งพอจะสรุปร้อยละของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ  ๒๐   อาชีพการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๗๐     อาชีพค้าขายร้อยละ ๖  อาชีพรับราชการน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ  ๔  ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับคนอีสานทั่วไปไม่โดดเด่นเป็นการจำเพาะ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔  การคมนาคม สามารถติดต่อได้โดยสะดวก ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ ๕  กิโลเมตร

 
Comments