วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                                                                      วิสัยทัศน์
   โรงเรียนเครือข่ายเรียนรวมท่านาฝายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและอาเซียน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    พันธกิจ

    จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  คุณธรรม

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

Comments